Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Archeologicznych

Data ogłoszenia:
27-10-2022
Termin składania dok.:
07-11-2022
Jednostka:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

45-082 Opole ul. Piastowska 14

 

Ogłoszenie z 27.10.2022

Dołącz do nas jako:

inspektor ochrony zabytków

w Wydziale Zabytków Archeologicznych

 

Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Status: nabór w toku

Miejsce pracy:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Ważne do: 07 listopada 2022 r.

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Przyjmuje zgłoszenia o odkryciach i znaleziskach archeologicznych
 • Wykonuje kontrole i oględziny stanowisk archeologicznych oraz sprawuje nadzory nad prawidłowością prowadzonych badań archeologicznych
 • Bierze udział w przygotowywaniu danych archeologicznych do czynności opiniodawczych dla Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Prowadza i uzupełnia archeologiczne archiwum konserwatorskie poprzez gromadzenie danych źródłowych do ewidencji stanowisk archeologicznych
 • Przygotowuje pozwolenia i decyzje na prowadzenie badań archeologicznych
 • Przygotowuje pozwolenia na prace przy zabytku i jego otoczeniu
 • Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wpisu stanowiska archeologicznego do rejestru zabytków województwa opolskiego
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie przebudowy dróg i ich nawierzchni oraz infrastruktury drogowej;
 • Gromadzi dokumentację archeologiczną prac badawczych, w ramach części archeologicznej archiwum konserwatorskiego
 • Prowadzi prace dotyczące przekazywania zabytków z badań stanowisk archeologicznych do muzeów i instytucji

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe archeologia
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w obszarze związanym z wykształceniem
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • 3 miesięczna praca w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat.B

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

praca przy komputerze (monitory ekranowe); VI piętro, możliwość wjazdu windą; szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 7.11.2022 r.) lub złożyć osobiście w biurze podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 w Opolu, w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu". Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 

w przypadku dużej liczby kandydatów:

-test jednokrotnego wyboru oraz pytania opisowe, następnie rozmowa;

przy nie więcej niż 5-iu kandydatkach/kandydatach:

-rozmowa połączona z krótkim testem

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-12-01

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy kat.B

Aplikuj

do 07 listopada 2022 roku

 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109283"

na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Piastowska 14
45-082 Opole
VI piętro

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

774524433

lub mailowego na adres: biuro@wuozopole.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 07-11-2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wuozopole.pl lub poprzez kontakt do administratora danych
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną oraz obsługą informatyczną.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane