Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych

Data ogłoszenia:
10-05-2022
Termin składania dok.:
24-05-2022
Jednostka:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

ogłasza nabór:

Ogłoszenie nr 98388/ 10.05.2022

Dołącz do nas jako:

Inspektor Ochrony Zabytków

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

Pierwszeństwo dla osób

z niepełnosprawnościami

 

Umowa na czas  określony (po zaliczeniu służby przygotowawczej i ocenie pracownika możliwość umowy na czas nieokreślony)

 

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:   1

Miejsce pracy:  Opole,  ul. Piastowska 14

 

Ważne do:  24 maja 2022 r.

 

Czym będzie się zajmować OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 

• realizacja zadań w zakresie ochrony parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni oraz cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,

• prowadzenie postępowań w sprawie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań przy obiektach, zespołach i obszarach objętych ochroną konserwatorską w zakresie zieleni - przygotowanie projektów postanowień, decyzji, wytycznych i zaleceń konserwatorskich (w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) oraz cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,

• prowadzenie postępowań, przygotowanie opinii i uzgodnień w sprawach określonych w ustawie prawo budowlane,

• wydawanie zaświadczeń, opinii i innych pism z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami dotyczących inwestycji w zabytkowych obszarach (założeniach urbanistycznych, ruralistycznych), cmentarzach i miejscach pamięci narodowej w zakresie zieleni,

• prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności planowanych i doraźnych kontroli i oględzin zabytkowej zieleni na obszarach założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz ko0mponowanej zieleni w zespołach pałacowo-parkowych w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego oraz prawidłowości prowadzonych prac i ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją i wydanym pozwoleniem, potwierdzonych protokołem kontroli lub notatką służbową,

• prowadzenie postępowania i opracowywanie decyzji o wpisie zabytku do rejestru w tym weryfikacja parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni o przypuszczalnych wartościach zabytkowych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków dotyczących kwalifikacji objęcia ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków,

• prowadzenie oględzin obiektów zabytkowych architektury, budownictwa i zieleni w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;

• uzgadnianie dokumentacji projektowych w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;

• prowadzenie kontroli obiektów zabytkowych, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;

• branie udziału w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych o wydane pozwolenie;

• prowadzenie postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Kogo poszukujemy:

(WYMAGANIA NIEZBĘDNE)

 

Wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu

 

Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w obszarze związanym z wykształceniem

 

o znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

o ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;

o znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

o umiejętność obsługi komputera;

o komunikatywność;

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

(WYMAGANIA DODATKOWE)

• ukończone studia podyplomowe na kierunku: gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne;

• studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury;

• przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

• znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju

• 3 miesięczna praca w administracji publicznej

• prawo jazdy kat.B

 

Co oferujemy

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

praca przy komputerze (monitory ekranowe); VI piętro, możliwość wjazdu windą; szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 24 maja 2022r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, (w chwili obecnej należy zostawić w biurze podawczym, na dole) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków ". Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433 O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu . Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 24 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 98388"

na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Piastowska 14

45-082 Opole

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

77 452 44 33

Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2022

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków , 45-082 Opole ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wuozopole.pl lub poprzez kontakt do Administratora danych

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator danych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane