Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenien na Zastępstwo nr 138260 z 28.05.2024 Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych

Data ogłoszenia:
28-05-2024
Termin składania dok.:
04-06-2024
Jednostka:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
45-082 Opole ul. Piastowska 14
Ogłoszenie nr 138260 / 28.05.2024
Inspektor Ochrony Zabytków
w Wydziale Zabytków Nieruchomych
#budownictwo #ochrona dziedzictwa narodowego #planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne #ochrona zabytków
Umowa o pracę na czas
zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób z
niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Opole
ul. Piastowska 14
Ważne do
4 czerwca
2024 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
Nie mniej niż
6000,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, jego sprzedaż lub podział,
łącznie z opracowaniem odpowiednich decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;
przygotowuje opinie, wytyczne i zalecenia konserwatorskie na wnioski dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zabytkach,
prowadzi oględziny obiektów zabytkowych architektury, budownictwa w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu
zachowania i sposobu użytkowania;
uzgadnia dokumentacje projektowe w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów
i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
prowadzi kontrole obiektów zabytkowych, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane;
bierze udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych
w oparciu o wydane pozwolenie;
prowadzi postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe historia sztuki lub konserwacja dzieł sztuki lub zabytkoznawstwo lub ochrona dóbr kultury lub
budownictwo lub architektura lub urbanistyka lub planowanie przestrzenne
Staż pracy co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
umiejętność obsługi komputera;
komunikatywność;
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu postępowań administracyjnych
prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów
wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był
mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
praca przy komputerze (monitory ekranowe);
VI piętro, możliwość wjazdu windą;
szerokie drzwi wejściowe do budynku;
praca w terenie (również powyżej 3 metrów), wyjazdy służbowe;
praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, z właścicielami zabytków, liczne kontakty telefoniczne i mailowe;
Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie
podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 04 czerwca 2024r.) lub
złożyć osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który mieści się na VI piętrze w budynku
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 w Opolu, w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem
"Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu - oferta pracy - inspektor ochrony zabytków w wydziale
Zabytków Nieruchomych " Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie
postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr 77 45 24 433. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły
poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy
ogłoszeń urzędu . Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane
oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. Nasz urząd jest
pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
Etap 1 -analiza formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci,którzy spełniają
wszystkie wymagania formalne.
Etap 2 - test i rozmowa kwalifikacyjna.
Pracę możesz rozpocząć od: 2024-06-17
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy
Aplikuj do: 4 czerwca 2024
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 138260" na adres: Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Opolu
Piastowska 14
45-082 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 77 45 24 433
lub mailowego na adres: kadry@wuozopole.pl
Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wuozopole.pl
Dokumenty należy złożyć do: 04.06.2024
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 45-082 Opole ul. Piastowska 14,
tel. 77 45 24 433
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wuozopole.pl lub poprzez kontakt do administratora danych
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator Danych
Osobowych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną oraz obsługą informatyczną.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o
archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,
podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,
nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w
dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
Wzory oświadczeń

DOCX2024 oświadczenie.docx (12,98KB)