Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie nr 134539 z 01.03.2024 Inspektor Ochrony Zabytków ds Rejestru zabytków i dokumentacji

Data ogłoszenia:
01-03-2024
Termin składania dok.:
15-03-2024
Jednostka:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Ogłoszenie nr 134539 / 01.03.2024

Inspektor Ochrony Zabytków

ds Rejestru zabytków i dokumentacji

 

#archiwa/archiwistyka

Pierwszeństwo dla osób z

niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony

Liczba stanowisk   1

Wymiar etatu    1

Miejsce pracy:

Opole ul. Piastowska 14

Ważne do 15 marca 2024 roku

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku będzie wykonywała czynności:

- prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zabytków;

- obsługa mediów społecznościowych;

- prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych i wprowadzanie stosownych zmian na wniosek właściwych komórek organizacyjnych urzędu;

- prowadzenie ksiąg rejestrowych zabytków woj. opolskiego i uzupełnianie wpisów na podstawie prawomocnych decyzji;

- nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich rodzajów dokumentacji obiektów zabytkowych;

- prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu;

- prowadzenie podstawowej dokumentacji dóbr kultury, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów Urzędu osobom i instytucjom zewnętrznym;

- przygotowywanie i gromadzenie ewidencji, opracowań i dokumentacji z badań zabytków we współpracy z centralnymi i regionalnymi ośrodkami oraz nadzór nad ich udostępnianiem;

- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków;

- współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami w zakresie programów i projektów dotyczących ochrony zabytków;

- współpraca z instytucjami, organizacjami oraz właścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych w celu pozyskania funduszy na ochronę i promocję zabytków Opolszczyzny.

 

Kogo poszukujemy

 

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

- Wykształcenie: wyższe historia lub archiwistyka

 

- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze związanym z wykształceniem

- znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office oraz urządzeń biurowych;

- komunikatywność i samodzielność;

-  posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

- Staż pracy co najmniej 3 miesiące w administracji publicznej

- ukończony kurs archiwalny I lub II stopnia

- znajomość instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

- znajomość programów w zakresie zarządzania i obiegu dokumentacji np. EZD

- studia podyplomowe z zakresu digitalizacji zabytków, dokumentacji, archiwistyki

- znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju

- znajomość języka niemieckiego

- znajomość obsługi mediów społecznościowych

- prawo jazdy kat. B

 

Co oferujemy

- Indywidualny rozkład czasu pracy

- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

- Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

- Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

-Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki pracy

Nie występują szkodliwe ani niebezpieczna warunki pracy;

- praca przy komputerze (monitory ekranowe);

- VI piętro, możliwość wjazdu windą;

- szerokie drzwi wejściowe do budynku;

- archiwum znajduje się również w innym budynku na 11 piętrze, do 10 piętra dojeżdża winda, dojście stromymi metalowymi schodami;

- magazyn w budynku głównym w piwnicy, dojście po schodach;

- wysokie szafy na dokumentację (około 3,5 metra), konieczność pracy na drabinie;

- dźwiganie koszy z dokumentacją;

- praca w terenie (również powyżej 3 metrów), wyjazdy służbowe;

- praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, z właścicielami zabytków, liczne kontakty telefoniczne i mailowe;

 

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 15 marca 2024r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który mieści się na VI piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 w Opolu, w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem

"Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu - oferta pracy - inspektor ochrony zabytków ds rejestru zabytków i dokumentacji " Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu . Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane

oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Etap 1 -analiza formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci,którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

Etap 2 - test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-04-01

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj do: 15 marca 2024

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 134539" na adres: Wojewódzki Urząd

Ochrony Zabytków w Opolu

Piastowska 14

45-082 Opole

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 77 45 24 433

lub mailowego na adres: kadry@wuozopole.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://wuozopole.pl

Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 45-082 Opole ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433

- Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wuozopole.pl lub poprzez kontakt do administratora danych

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

- Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną oraz obsługą informatyczną.

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

- Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

- Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-177KB__

DOCX2024 oświadczenie.docx (12,98KB)

 • INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 134539 z dnia 01.03.2024

                                                             

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU

   

  Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

  na stanowisko urzędnicze:

  INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

  1/1 etat

  ds. Rejestru zabytków i dokumentacji

  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

   

   

   

         - wybrana została: Pani Aleksandra Starczewska-Wojnar

   

   

   

  UZASADNIENIE

   

   

  Pani Aleksandra Starczewska-Wojnar spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 1 marca 2024 roku na wolne stanowisko urzędnicze.

  W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydata, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko INSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW ds. Rejestru zabytków i dokumentacji WUOZ w Opolu.

   

   

   

   

   

  Opole, 29 marca 2024r.                                                Opolski Wojewódzki

                                                                                       Konserwator Zabytków

   

                                                                                        dr hab. Monika Ożóg