Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych

Data ogłoszenia:
08-08-2023
Termin składania dok.:
15-09-2023
Jednostka:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

45-082 Opole ul. Piastowska 14

Ogłoszenie nr 125320/ 08.08.2023

Dołącz do nas jako:

Inspektor Ochrony Zabytków

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami

Umowa na czas
określony

Liczba stanowisk

3

Wymiar etatu

1

Miejsce pracy

Opole
ul. Piastowska 14

Ważne do

15 września
2023 r.

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, jego sprzedaż lub podział, łącznie z opracowaniem odpowiednich decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;
 • przygotowuje opinie, wytyczne i zalecenia konserwatorskie na wnioski dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zabytkach,
 • prowadzi oględziny obiektów zabytkowych architektury, budownictwa w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;
 • uzgadnia dokumentacje projektowe w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
 • prowadzi kontrole obiektów zabytkowych, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;
 • bierze udział w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych w oparciu o wydane pozwolenie;
 • prowadzi postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub konserwacja dzieł sztuki lub ochrona dóbr kultury lub budownictwo lub architektura lub architektura krajobrazu lub urbanistyka-planowanie przestrzenne lub administracja lub administracja publiczna lub ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w obszarze związanym z wykształceniem
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Staż pracy co najmniej 3 miesiące w administracji publicznej
 • znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju
 • prawo jazdy kat. B

Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczna warunki pracy;
 • praca przy komputerze (monitory ekranowe);
 • VI piętro, możliwość wjazdu windą;
 • szerokie drzwi wejściowe do budynku;
 • praca w terenie (również powyżej 3 metrów), wyjazdy służbowe;
 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, z właścicielami zabytków, liczne kontakty telefoniczne i mailowe;

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 15 września 2023r.) lub złożyć osobiście w biurze podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Piastowska 14 w Opolu, w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu - Wydział Zabytków Nieruchomych - oferta pracy - inspektor ochrony zabytków w wydziale Zabytków Nieruchomych " Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433. O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu . Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • Etap 1 -analiza formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci,którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.
 • Etap 2 - test i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-10-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 15 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 125320" "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu - Wydział Zabytków Nieruchomych - oferta pracy - inspektor ochrony zabytków w wydziale Zabytków Nieruchomych " 

na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Piastowska 14
45-082 Opole

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

77 45 24 433

lub mailowego na adres: kadry@wuozopole.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 45-082 Opole ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wuozopole.pl lub poprzez kontakt do administratora danych
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną oraz obsługą informatyczną.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

 

 • INFORMACJA O WYNIKU NABORU z dnia 08 sierpnia 2023 roku

                              INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  z dnia 08 sierpnia 2023 roku

   

   

  Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

  na stanowisko urzędnicze:

  INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

  3 etaty

  w Wydziale Zabytków Nieruchomych

  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

   

   

   

         - wybrane zostały:

  1. pani Jawdyk Monika
  2. pani Waksenburg Aleksandra
  3. pani Wysocka Karolina

   

   

   

   

  UZASADNIENIE

   

   

  Panie: Jawdyk Monika, Waksenburg Aleksandra i Wysocka Karolina spełniają wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 08 sierpnia 2023 roku na wolne stanowiska urzędnicze.

  W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydatek, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko INSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW w Wydziale Zabytków Nieruchomych WUOZ w Opolu.

   

   

   

   

   

   

  Opole, 25.09.2023 r.                                                    Opolski Wojewódzki

                                                                                       Konserwator Zabytków

  /-/ Elżbieta Molak